Liberaler som slickar på sina fingrar!

Frågan är om inte Liberalerna är Mölndals mest populistiska parti? Nu senast handlade det om att man säger nej till ny politisk organisation utan att frågan ens är färdigutredd. Jag vill direkt nu, innan jag går vidare klargöra att Socialdemokraterna kommer att ta ställning till frågan när utredningen är helt klar, när vi kan se vilka konsekvenser det kan få, såväl positiva som negativa.

Jag tror att Liberalernas snabba ställningstagande beror på Mölndals-Posten artiklar i frågan med fokus på att Mölndal kan få ytterligare två kommunalråd. Detta har mötts av några inlägg, både på tidningens insändarsida och på Facebook, och man kan säga att det bildats en liten opinion mot detta.

Snabbt ser vi Liberaler slicka på sina fingrar och sticka upp dom i luften. På kortare tid än en väderkvarn snurrar ett varv är Liberalerna ute och tar avstånd från detta och säger sig istället vilja värna skolan? En märklig jämförelse, eftersom skolan som är en fråga som alla partier i Mölndal säger sig värna. En verksamhet där dessutom Majoritet Mölndal lagt mer resurser på än Liberalerna någonsin lyckades få igenom under sin tid inom Alliansmajoriteten.

Nåväl, nu till det som är lite mer intressant. När utkastet om en ny politisk organisation lämnade Arbetsgivar- och Organisationsutskottet den 7 februari så ställde sig samtliga ledamöter bakom den. Förslaget skickades till Kommunstyrelsen för utredning och konsekvensbeskrivning. Bakom detta förslag står även Liberalernas ledamot, Glenn Grimhage, som sitter i utskottet. Han hade ingen avvikande åsikt i frågan. Han ville dessutom utöka de politiska uppdragen med ytterligare ett presidieuppdrag, en andre vice ordförande, i de större nämnderna. Ett förslag som inte vann gehör hos utskottets majoritet.

Märk väl att i detta ögonblick så framkom det inte med ett ord från Liberalernas ledamot att han inte ville lämna ett förslag till Kommunstyrelsen som innehöll ytterligare två kommunalråd!

Antingen så agerar varje Liberal politiker på helt egen hand, eller så har man så dålig kännedom om sitt partis ”poppispolitik”, att man snubblar på sina egna fötter mindre än två veckor från det att man tycker det är okej att utreda frågan om att ge Mölndal ytterligare två kommunalråd?

Jag vet inte vilket av det som är mest troligt, men det är uppenbart att populismen är så förhärskande hos Liberalerna att man inte ens vågar avvakta en utredning och konsekvensbeskrivning innan man tar ställning. Det ska bli intressant att se om Liberalerna överhuvudtaget kommer att delta i ett beslut om en framtida politisk organisation i Mölndal?

Gott Så!
PK

Barngruppernas storlek ska minska!

Svar till ”Utmattad förskollärare” i Mölndals-Posten.

Sen Majoritet Mölndal tillträdde så har resurserna till förskolan ökat och barngruppernas storlek är på väg att minska. Men det går långsamt och jag förstår att det är svårt att då märka skillnad ute i verksamheten. Trots det så visar en färsk undersökning att vårdnadshavare med barn i Mölndals förskolor värderar verksamheten högre än GR-snittet. (Göteborgsregionens 13 kommuner). Det tycker jag är glädjande och jag vet att det till stor del beror på att ni förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Det är riktigt att vi utlovat mer resurser till förskola och skola. Något som också nu successivt genomförs. Jag är medveten om att det måste till ytterligare förstärkningar för att skillnaden ska bli tydligare ute i verksamheten. Men jag vill också framhålla att förbättrad arbetsmiljö, och minskade sjuktal, även hänger ihop med så mycket mer. Ledarskapet är en viktig pusselbit. Att vi kan kompetensutveckla våra förskolechefer och rektorer är en viktigt faktor för förbättrad arbetsmiljö. Givetvis i kombination med ökade resurser.

Jag har följt den här debatten sedan början av 90-talet. Jag konstaterar att den, precis som du själv skriver, är konstant. Således tror jag att det måste till gemensamma ansträngningar för förändring och förbättring, och i det arbete är ökade resurser en del.

Jag för gärna en diskussion på plats, i möte med dig och personalen ute på förskolan. Dialog är en viktig del i möjligheten för mig som politiker att förändra och hitta i verktygslådan. Du hittar mig via mail eller telefon på stadens hemsida. Jag hoppas vi ses!

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Skolnämnden

Gör yrkesvux av naturbruksskolor!

Skriver tillsammans med regionrådet Alex Bergström (S) om att göra yrkesvux av naturbruksskolor!

I oktober beslutade regeringen om att ta ytterligare ett steg mot regionaliserade arbetsmarknader och skapa ett regionalt yrkesvux med start 1 januari 2017. Till skillnad från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad bland annat möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna som grundar sig på flera kommuner i samverkan. Vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen har tagit positivt ställning till att ta an oss det uppdraget som arbetsmarknadsregion.

Västra Götalandsregionen har stor beredskap och erfarenhet av regionövergripande utbildningar. Genom naturbruksskolorna finns en upparbetad organisation som lätt skulle utvecklas till att omfatta andra utbildningar, till exempel jobb inom gröna näringar och vård som båda efterfrågas stort. Vi socialdemokrater vill att regionen snabbt tar initiativ till att skapa regionalt yrkesvux.

Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

För oss socialdemokrater är jämlik tillgång till bildning och utbildning oerhört viktiga. Vi vet att det finns stora behov av fortsatta satsningar på vuxenutbildning för att tillgodose behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Här har naturbruksgymnasierna en viktig funktion att fylla. Det handlar ytterst om tillgång och närhet till utbildning inom hela regionen. Skolorna har en stor utvecklingspotential, om regionen är beredd att i samarbete med bland annat kommuner, näringslivet, folkhögskolor, statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer utveckla verksamheten vid respektive skola.

Vi socialdemokrater vill värna om hela-regionen-tanken. Vi vill att skolorna får utveckla egna profiler och utvecklas till viktiga kunskapscentra. Fortsatta satsningar på de gröna näringarna och den potential som dessa utgör är helt i linje med vår uppfattning om att framtidens nya jobb och utvecklingsmöjligheter finns att hämta inom detta område.
Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

Patrik Karlsson (S)
2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
Alex Bergström (S)
Regionråd i opposition

Dimman lättar! Glenn G.

”Socialdemokraterna borde fokusera mer på att söka konstruktiva lösningar än att tillämpa härskartekniker och skapa dimridåer.”

Så avslutas det blogginlägg som finns på Liberalernas Glenn Grimhages blogg, GlennG. I inlägget så anser Glenn Grimhage (L) att han blivit utsatt för härskarteknik och att han blivit kallad opportunistisk, trots att han bara vill värna demokratin och drivs av sitt engagemang! Låt mig då säga att jag är glad över Glenns, och alla andra medborgares, politiska engagemang. Men att bli kallad opportunistisk får man tåla som politiker, det hör liksom till det politiska landskapet.

I sin text så hänvisar Glenn till ett 21 år gammalt beslut som kommunfullmäktige tog om att placera en manege och hästverksamhet på Gunnebo. Socialdemokraterna var vid den här tiden inte förtjusta i det förslaget och röstade emot. Jag var med, även om jag inte minns själva tillfället. För er som läser Glenns text om detta är jag där kallad ”Skribenten”, av någon märklig anledning?

Beslutet för 21 år sen vann laga kraft och Socialdemokraterna fann sig i detta och har sedan dess gjort vad man kunnat för att ridverksamheten på Gunnebo ska fungera. Det är väl ingen som på allvar tror att det är på grund av ett 21 år gammalt fullmäktigebeslut som frågan om GRYS verksamhet på Gunnebo idag fått strålkastarljuset på sig? Om det är så, så kan jag lugna er med att det har inte alls med det att göra! Det som hände 1995 är ”glömt och förlåtet” för länge sen.

Skandal är det epitet som Glenn kallar det faktum att det finns minnesanteckningar som innehåller ordet beslut. Låt mig då stilla Glenns oro över detta. Att det i minnesanteckningar skrivs ”att man beslutar något” är inte detsamma som ett protokollfört beslut fattat av en nämnd eller styrelse. Det är jag överens med Glenn om, det är dessutom något som revisorerna också är på det klara med. Och en skandal är det ju rätt långt ifrån!

Nåväl, det förekommer en hel del andra påståenden i den texten också. Men för att återkomma till själva sakfrågan om GRYS framtid så kan jag nu konstatera att ett avtal för 2017 nu finns på plats och konstruktiva diskussioner för 2018 och framåt pågår.

Som jag tidigare skrivit så är det är viktigt att framhålla att det är flera parter i detta. Mölndals stad som representeras både av Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Kultur- och Fritidsnämnden samt GRYS! Här finns det olika uppfattningar och självklart olika intressen. Om vi nu lyfter blicken till rubriken för Glenn Grimhages (L) inlägg som lyder ”Härskarteknik och dimridåer” så kan jag glädjande meddela Glenn att nu lättar dimman!

Avtal på plats för 2017! Förhandlingar diskussioner pågår för en långsiktig lösning! Protokoll är protokoll! Minnesanteckningar är minnesanteckningar och ingen skandal!

Jag hoppas att man snart har en lösning på plats för ridverksamheten. Den förhoppningen tror jag till och med att Glenn Grimhage (L) kan hålla med mig om? Glenn verkar ju ha god kunskap om verksamheten och borde kunna bidra med kreativa lösningar istället för att fokusera på vad som hände för 21 år sen, eller de eventuella ”felskrivningar” som kan finnas i minnesanteckningar från arbetsgrupper!

Gott Så!
PK

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg