Vi ska gemensamt förbättra lärarnas arbetsmiljö!

Jag delar Angelica Molanders, Lärarförbundet, uppfattning om att vi borde ha flera behöriga lärare i Mölndal. Nu är Mölndal inte unikt, utan problemet med obehöriga lärare delas av många kommuner i Sverige, det är mer eller mindre ett nationellt problem. Vi har fortfarande nära 90% behöriga lärare i Mölndal. Det betyder dock inte att vi inte ska försöka göra något åt det på lokal nivå.

Vi har ju gemensamt startat med att försöka identifiera varför det är så många lärare i Mölndal som känner att dom inte har tid för återhämtning i sitt jobb. Jag hoppas verkligen att vi kan få svar på den frågan. Det är ett litet steg på väg mot bättre arbetsmiljö i skolan.
Vi kommer behöva identifiera fler möjligheter till att förbättra arbetsmiljön. För mig är det viktigt att vi gör det tillsammans, så vi delar samma bild av vad som är problemet, och samma bild av vad som är rätt åtgärd. I det arbetet är även stadens HR avdelning en viktig aktör.

Låt oss med gemensamma ansträngningar gå vidare med det arbetet som påbörjas. Jag är övertygad om att bäst resultat nås om vi gör det tillsammans.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande i skolnämnden

Här kan ni läsa Angelicas insändare i Mölndals-Posten

Liberaler som slickar på sina fingrar!

Frågan är om inte Liberalerna är Mölndals mest populistiska parti? Nu senast handlade det om att man säger nej till ny politisk organisation utan att frågan ens är färdigutredd. Jag vill direkt nu, innan jag går vidare klargöra att Socialdemokraterna kommer att ta ställning till frågan när utredningen är helt klar, när vi kan se vilka konsekvenser det kan få, såväl positiva som negativa.

Jag tror att Liberalernas snabba ställningstagande beror på Mölndals-Posten artiklar i frågan med fokus på att Mölndal kan få ytterligare två kommunalråd. Detta har mötts av några inlägg, både på tidningens insändarsida och på Facebook, och man kan säga att det bildats en liten opinion mot detta.

Snabbt ser vi Liberaler slicka på sina fingrar och sticka upp dom i luften. På kortare tid än en väderkvarn snurrar ett varv är Liberalerna ute och tar avstånd från detta och säger sig istället vilja värna skolan? En märklig jämförelse, eftersom skolan som är en fråga som alla partier i Mölndal säger sig värna. En verksamhet där dessutom Majoritet Mölndal lagt mer resurser på än Liberalerna någonsin lyckades få igenom under sin tid inom Alliansmajoriteten.

Nåväl, nu till det som är lite mer intressant. När utkastet om en ny politisk organisation lämnade Arbetsgivar- och Organisationsutskottet den 7 februari så ställde sig samtliga ledamöter bakom den. Förslaget skickades till Kommunstyrelsen för utredning och konsekvensbeskrivning. Bakom detta förslag står även Liberalernas ledamot, Glenn Grimhage, som sitter i utskottet. Han hade ingen avvikande åsikt i frågan. Han ville dessutom utöka de politiska uppdragen med ytterligare ett presidieuppdrag, en andre vice ordförande, i de större nämnderna. Ett förslag som inte vann gehör hos utskottets majoritet.

Märk väl att i detta ögonblick så framkom det inte med ett ord från Liberalernas ledamot att han inte ville lämna ett förslag till Kommunstyrelsen som innehöll ytterligare två kommunalråd!

Antingen så agerar varje Liberal politiker på helt egen hand, eller så har man så dålig kännedom om sitt partis ”poppispolitik”, att man snubblar på sina egna fötter mindre än två veckor från det att man tycker det är okej att utreda frågan om att ge Mölndal ytterligare två kommunalråd?

Jag vet inte vilket av det som är mest troligt, men det är uppenbart att populismen är så förhärskande hos Liberalerna att man inte ens vågar avvakta en utredning och konsekvensbeskrivning innan man tar ställning. Det ska bli intressant att se om Liberalerna överhuvudtaget kommer att delta i ett beslut om en framtida politisk organisation i Mölndal?

Gott Så!
PK

Barngruppernas storlek ska minska!

Svar till ”Utmattad förskollärare” i Mölndals-Posten.

Sen Majoritet Mölndal tillträdde så har resurserna till förskolan ökat och barngruppernas storlek är på väg att minska. Men det går långsamt och jag förstår att det är svårt att då märka skillnad ute i verksamheten. Trots det så visar en färsk undersökning att vårdnadshavare med barn i Mölndals förskolor värderar verksamheten högre än GR-snittet. (Göteborgsregionens 13 kommuner). Det tycker jag är glädjande och jag vet att det till stor del beror på att ni förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Det är riktigt att vi utlovat mer resurser till förskola och skola. Något som också nu successivt genomförs. Jag är medveten om att det måste till ytterligare förstärkningar för att skillnaden ska bli tydligare ute i verksamheten. Men jag vill också framhålla att förbättrad arbetsmiljö, och minskade sjuktal, även hänger ihop med så mycket mer. Ledarskapet är en viktig pusselbit. Att vi kan kompetensutveckla våra förskolechefer och rektorer är en viktigt faktor för förbättrad arbetsmiljö. Givetvis i kombination med ökade resurser.

Jag har följt den här debatten sedan början av 90-talet. Jag konstaterar att den, precis som du själv skriver, är konstant. Således tror jag att det måste till gemensamma ansträngningar för förändring och förbättring, och i det arbete är ökade resurser en del.

Jag för gärna en diskussion på plats, i möte med dig och personalen ute på förskolan. Dialog är en viktig del i möjligheten för mig som politiker att förändra och hitta i verktygslådan. Du hittar mig via mail eller telefon på stadens hemsida. Jag hoppas vi ses!

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Skolnämnden

Gör yrkesvux av naturbruksskolor!

Skriver tillsammans med regionrådet Alex Bergström (S) om att göra yrkesvux av naturbruksskolor!

I oktober beslutade regeringen om att ta ytterligare ett steg mot regionaliserade arbetsmarknader och skapa ett regionalt yrkesvux med start 1 januari 2017. Till skillnad från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad bland annat möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna som grundar sig på flera kommuner i samverkan. Vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen har tagit positivt ställning till att ta an oss det uppdraget som arbetsmarknadsregion.

Västra Götalandsregionen har stor beredskap och erfarenhet av regionövergripande utbildningar. Genom naturbruksskolorna finns en upparbetad organisation som lätt skulle utvecklas till att omfatta andra utbildningar, till exempel jobb inom gröna näringar och vård som båda efterfrågas stort. Vi socialdemokrater vill att regionen snabbt tar initiativ till att skapa regionalt yrkesvux.

Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

För oss socialdemokrater är jämlik tillgång till bildning och utbildning oerhört viktiga. Vi vet att det finns stora behov av fortsatta satsningar på vuxenutbildning för att tillgodose behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Här har naturbruksgymnasierna en viktig funktion att fylla. Det handlar ytterst om tillgång och närhet till utbildning inom hela regionen. Skolorna har en stor utvecklingspotential, om regionen är beredd att i samarbete med bland annat kommuner, näringslivet, folkhögskolor, statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer utveckla verksamheten vid respektive skola.

Vi socialdemokrater vill värna om hela-regionen-tanken. Vi vill att skolorna får utveckla egna profiler och utvecklas till viktiga kunskapscentra. Fortsatta satsningar på de gröna näringarna och den potential som dessa utgör är helt i linje med vår uppfattning om att framtidens nya jobb och utvecklingsmöjligheter finns att hämta inom detta område.
Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

Patrik Karlsson (S)
2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
Alex Bergström (S)
Regionråd i opposition