Gör yrkesvux av naturbruksskolor!

Skriver tillsammans med regionrådet Alex Bergström (S) om att göra yrkesvux av naturbruksskolor!

I oktober beslutade regeringen om att ta ytterligare ett steg mot regionaliserade arbetsmarknader och skapa ett regionalt yrkesvux med start 1 januari 2017. Till skillnad från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad bland annat möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna som grundar sig på flera kommuner i samverkan. Vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen har tagit positivt ställning till att ta an oss det uppdraget som arbetsmarknadsregion.

Västra Götalandsregionen har stor beredskap och erfarenhet av regionövergripande utbildningar. Genom naturbruksskolorna finns en upparbetad organisation som lätt skulle utvecklas till att omfatta andra utbildningar, till exempel jobb inom gröna näringar och vård som båda efterfrågas stort. Vi socialdemokrater vill att regionen snabbt tar initiativ till att skapa regionalt yrkesvux.

Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

För oss socialdemokrater är jämlik tillgång till bildning och utbildning oerhört viktiga. Vi vet att det finns stora behov av fortsatta satsningar på vuxenutbildning för att tillgodose behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Här har naturbruksgymnasierna en viktig funktion att fylla. Det handlar ytterst om tillgång och närhet till utbildning inom hela regionen. Skolorna har en stor utvecklingspotential, om regionen är beredd att i samarbete med bland annat kommuner, näringslivet, folkhögskolor, statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer utveckla verksamheten vid respektive skola.

Vi socialdemokrater vill värna om hela-regionen-tanken. Vi vill att skolorna får utveckla egna profiler och utvecklas till viktiga kunskapscentra. Fortsatta satsningar på de gröna näringarna och den potential som dessa utgör är helt i linje med vår uppfattning om att framtidens nya jobb och utvecklingsmöjligheter finns att hämta inom detta område.
Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

Patrik Karlsson (S)
2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
Alex Bergström (S)
Regionråd i opposition

Kommentera

Your email address will not be published.