Barngruppernas storlek ska minska!

Svar till ”Utmattad förskollärare” i Mölndals-Posten.

Sen Majoritet Mölndal tillträdde så har resurserna till förskolan ökat och barngruppernas storlek är på väg att minska. Men det går långsamt och jag förstår att det är svårt att då märka skillnad ute i verksamheten. Trots det så visar en färsk undersökning att vårdnadshavare med barn i Mölndals förskolor värderar verksamheten högre än GR-snittet. (Göteborgsregionens 13 kommuner). Det tycker jag är glädjande och jag vet att det till stor del beror på att ni förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Det är riktigt att vi utlovat mer resurser till förskola och skola. Något som också nu successivt genomförs. Jag är medveten om att det måste till ytterligare förstärkningar för att skillnaden ska bli tydligare ute i verksamheten. Men jag vill också framhålla att förbättrad arbetsmiljö, och minskade sjuktal, även hänger ihop med så mycket mer. Ledarskapet är en viktig pusselbit. Att vi kan kompetensutveckla våra förskolechefer och rektorer är en viktigt faktor för förbättrad arbetsmiljö. Givetvis i kombination med ökade resurser.

Jag har följt den här debatten sedan början av 90-talet. Jag konstaterar att den, precis som du själv skriver, är konstant. Således tror jag att det måste till gemensamma ansträngningar för förändring och förbättring, och i det arbete är ökade resurser en del.

Jag för gärna en diskussion på plats, i möte med dig och personalen ute på förskolan. Dialog är en viktig del i möjligheten för mig som politiker att förändra och hitta i verktygslådan. Du hittar mig via mail eller telefon på stadens hemsida. Jag hoppas vi ses!

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Skolnämnden

Gör yrkesvux av naturbruksskolor!

Skriver tillsammans med regionrådet Alex Bergström (S) om att göra yrkesvux av naturbruksskolor!

I oktober beslutade regeringen om att ta ytterligare ett steg mot regionaliserade arbetsmarknader och skapa ett regionalt yrkesvux med start 1 januari 2017. Till skillnad från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad bland annat möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna som grundar sig på flera kommuner i samverkan. Vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen har tagit positivt ställning till att ta an oss det uppdraget som arbetsmarknadsregion.

Västra Götalandsregionen har stor beredskap och erfarenhet av regionövergripande utbildningar. Genom naturbruksskolorna finns en upparbetad organisation som lätt skulle utvecklas till att omfatta andra utbildningar, till exempel jobb inom gröna näringar och vård som båda efterfrågas stort. Vi socialdemokrater vill att regionen snabbt tar initiativ till att skapa regionalt yrkesvux.

Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

För oss socialdemokrater är jämlik tillgång till bildning och utbildning oerhört viktiga. Vi vet att det finns stora behov av fortsatta satsningar på vuxenutbildning för att tillgodose behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Här har naturbruksgymnasierna en viktig funktion att fylla. Det handlar ytterst om tillgång och närhet till utbildning inom hela regionen. Skolorna har en stor utvecklingspotential, om regionen är beredd att i samarbete med bland annat kommuner, näringslivet, folkhögskolor, statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer utveckla verksamheten vid respektive skola.

Vi socialdemokrater vill värna om hela-regionen-tanken. Vi vill att skolorna får utveckla egna profiler och utvecklas till viktiga kunskapscentra. Fortsatta satsningar på de gröna näringarna och den potential som dessa utgör är helt i linje med vår uppfattning om att framtidens nya jobb och utvecklingsmöjligheter finns att hämta inom detta område.
Men från den moderatledda majoriteten i regionen hörs ingenting.

Patrik Karlsson (S)
2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
Alex Bergström (S)
Regionråd i opposition

Dimman lättar! Glenn G.

”Socialdemokraterna borde fokusera mer på att söka konstruktiva lösningar än att tillämpa härskartekniker och skapa dimridåer.”

Så avslutas det blogginlägg som finns på Liberalernas Glenn Grimhages blogg, GlennG. I inlägget så anser Glenn Grimhage (L) att han blivit utsatt för härskarteknik och att han blivit kallad opportunistisk, trots att han bara vill värna demokratin och drivs av sitt engagemang! Låt mig då säga att jag är glad över Glenns, och alla andra medborgares, politiska engagemang. Men att bli kallad opportunistisk får man tåla som politiker, det hör liksom till det politiska landskapet.

I sin text så hänvisar Glenn till ett 21 år gammalt beslut som kommunfullmäktige tog om att placera en manege och hästverksamhet på Gunnebo. Socialdemokraterna var vid den här tiden inte förtjusta i det förslaget och röstade emot. Jag var med, även om jag inte minns själva tillfället. För er som läser Glenns text om detta är jag där kallad ”Skribenten”, av någon märklig anledning?

Beslutet för 21 år sen vann laga kraft och Socialdemokraterna fann sig i detta och har sedan dess gjort vad man kunnat för att ridverksamheten på Gunnebo ska fungera. Det är väl ingen som på allvar tror att det är på grund av ett 21 år gammalt fullmäktigebeslut som frågan om GRYS verksamhet på Gunnebo idag fått strålkastarljuset på sig? Om det är så, så kan jag lugna er med att det har inte alls med det att göra! Det som hände 1995 är ”glömt och förlåtet” för länge sen.

Skandal är det epitet som Glenn kallar det faktum att det finns minnesanteckningar som innehåller ordet beslut. Låt mig då stilla Glenns oro över detta. Att det i minnesanteckningar skrivs ”att man beslutar något” är inte detsamma som ett protokollfört beslut fattat av en nämnd eller styrelse. Det är jag överens med Glenn om, det är dessutom något som revisorerna också är på det klara med. Och en skandal är det ju rätt långt ifrån!

Nåväl, det förekommer en hel del andra påståenden i den texten också. Men för att återkomma till själva sakfrågan om GRYS framtid så kan jag nu konstatera att ett avtal för 2017 nu finns på plats och konstruktiva diskussioner för 2018 och framåt pågår.

Som jag tidigare skrivit så är det är viktigt att framhålla att det är flera parter i detta. Mölndals stad som representeras både av Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Kultur- och Fritidsnämnden samt GRYS! Här finns det olika uppfattningar och självklart olika intressen. Om vi nu lyfter blicken till rubriken för Glenn Grimhages (L) inlägg som lyder ”Härskarteknik och dimridåer” så kan jag glädjande meddela Glenn att nu lättar dimman!

Avtal på plats för 2017! Förhandlingar diskussioner pågår för en långsiktig lösning! Protokoll är protokoll! Minnesanteckningar är minnesanteckningar och ingen skandal!

Jag hoppas att man snart har en lösning på plats för ridverksamheten. Den förhoppningen tror jag till och med att Glenn Grimhage (L) kan hålla med mig om? Glenn verkar ju ha god kunskap om verksamheten och borde kunna bidra med kreativa lösningar istället för att fokusera på vad som hände för 21 år sen, eller de eventuella ”felskrivningar” som kan finnas i minnesanteckningar från arbetsgrupper!

Gott Så!
PK

Glenn Grimhage (L) – Oppoturnismens stjärna?

Sällan har väl opportunismens stjärna lyst så klart som när Glenn Grimhage (L) säger sig ha alla lösningarna på ridverksamheten på Gunnebo. Frågan är, kan det verkligen vara så? Nej! Självklart inte. Glenn bygger sina påståenden och lösningar på delvis felaktiga uppgifter och lösryckta citat. Allt enligt den opportunistiska regelboken.

Ett av Glenn Grimhages (L) knep är att prata om minnesanteckningar från ett arbetsmöte som om de vore beslutade och utgjorde ett protokoll. Så är det inte. Det är stödanteckningar från ett möte för att man, just det, ska minnas vad som sades på mötet. Han försöker dessutom sig på det gamla tricket att utmåla detta mötet och dessa anteckningar som mystiska och hemliga, något som inte är fallet. Vad som sades vid mötet har ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Karin Vedlin (S), tydligt redogjort för i Mölndals-Posten. Så mycket för den hemligheten. Nu försöker Glenn att kasta mer hö på den brasan genom att be Kommunrevisionen granska detta. Det ska bli intressant att se om Kommunrevisionen vill lägga tid och resurser på att granska minnesanteckningar?

Vad vill då Glenn? Jo, han vill att ridverksamheten på Gunnebo ska få vara kvar i GRYS (Gunnebo Ryttarsällskap) regi! Har då någon sagt emot honom? Finns där en konflikt? Har Glenn egentligen fog för sin opportunistiska fäktning? Ja, möjligen, men inte säkert!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal har varit tydliga med att man nu vill utreda vilka alternativ det finns för fortsatt verksamhet för GRYS. Jordbruksverket meddelar att lagstiftningen kommer skärpas för denna typ av verksamhet inom en snar framtid. Ett beslut som kan innebära att man måste bygga om spiltor till boxar för hästarna, vilket kan få den konsekvensen på Gunnebo att utrymmet, för hästarna, GRYS behöver för sin verksamhet inte räcker till. Det blir helt enkelt för få hästar för att kunna ha en effektiv och bra ridverksamhet.

Om detta skriver Glenn Grimhage (L) i sin insändare i Mölndals-Posten så här; ”De argument som har framförts emot ridverksamheten är stora investeringsbehov, bland annat att spiltor måste göras om till boxar för att möta Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser, krav som för övrigt bara gäller vid bygglovspliktiga ombyggnationer. 15/11 genomförde länsstyrelsen en djurskyddskontroll, och det framkom endast minimala punktåtgärder att ordna i stall och rasthagar. Slutsatsen är att gällande krav följs enligt ansvarig tillsynsmyndighet.”

Låt oss säga att Glenn har rätt, även om det inte går att säga förrän den nya lagstiftningen trätt i kraft, eller åtminstone tills dess att staden fått utreda frågan och haft en dialog med Jordbruksverket om detta. Men om Glenn har rätt så inträffar ju det märkliga att en ”icke bygglovspliktig ombyggnation” undantar ridverksamheten från att följa Jordbruksverkets regler. Regler som har syftet att ta vara på djurens bästa, att se till att vi har en god djurhållning och värnar hästens välmående. Något som jag är säker på att alla djurvänner och hästvänner är intresserade av!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal tycker det är viktigt att man följer de rekommendationer som finns för hästsporten. Det vinner alla på i längden, inte bara Glenn Grimhage och Liberalerna! Det kan hända att bästa platsen för GRYS ridverksamhet i framtiden, för att den ska vara effektiv och med hög kvalité, är en annan plats i Mölndal och inte på Gunnebo. Men det vet vi inte ännu. Det utreds just nu av den politiska majoriteten.

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal värnar hästsporten och hästarna. Vi är måna om att göra rätt. både för sporten, för alla tjejer och killar som gillar hästar och för hästens skull, därför tar vi detta i flera steg, där det första är en grundlig utredning.

Det är viktigt att framhålla att det är flera parter i detta. Mölndals stad som representeras både av Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Kultur- och Fritidsnämnden samt GRYS! Här finns det olika uppfattningar och självklart olika intressen.

Det är ju till och med så att Kommunfullmäktige, vilken Glenn Grimhage (L) själv är ledamot i, har gett Gunnebo Slott och Trädgårdar AB i uppdrag att sköta Kulturreservatet enligt en av Länsstyrelsen rekommenderad upprättad skötselplan. En fråga som kan vara nog så komplicerad att kombinera med GRYS ridverksamhet.

Det är därför viktigt att utredningen sker så objektivt så möjligt med ridverksamhetens bästa för ögonen. Då är det viktigt att inte, till skillnad från Glenn, ta ställning till hur lösningen ser ut innan utredningen är klar!

Glenn Grimhage (L) må fortsätta att ondgöra sig, leta fel och påstå saker. Allt för att misskreditera den politiska majoriteten, vilket han uppenbarligen tycker hör till oppositionsarbetet. Men låt oss inte glömma bort att Glenn har stor insyn i arbetet genom att han är ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden. Han har således också ett ansvar för att delta i att lösa situationen.

Vi får väl tro att Glenn tycker hans arbetsmetoder om att gapa om hemligheter, mystiska möten och många frågetecken är ett bra sätt att skapa medial uppmärksamhet om sig själv och om oppositionen. Men det undantar honom inte från att ta ansvar som politiker.

Trots detta känns framtiden ljus. Jag är övertygad om att det kommer att bli en bra lösning för ridverksamheten i Mölndal. Jag tror också det finns gott hopp om att Glenn Grimhage (L) kommer att hitta rätt i sin politiska roll så småningom.

Gott så!
PK

Tidigare inlägg «